Viet Coordinator Named

  • AYSO5 

Xin giới thiệu anh Sam Diệp – là thành viên mới đại diện cho cộng đồng người Việt tại AYSO Region 5 Volunteer Board. Anh Sam Diệp sẽ trả lời những câu hỏi, giúp đăng ký, cũng như giải thích chương trình huấn luyện viên-Tình Nguyện Viên; để nâng cao tình thần của cộng đồng người Việt chúng ta tại AYSO và chia sẻ mối quan tâm từ các cầu thủ Việt Nam, phụ huynh,cũng như tình nguyện viên tới các Huấn Luyện Viên và thành viên ban hội đồng quản trị.

Vui lòng liên lạc với anh Sam Diệp để biết thêm chi tiết về tổ chức AYSO vùng số 5 tại Fountain Valley.

Sam Diep: Region 5 Fountain Valley
vietcommunity@ayso5.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *